Projekt ZvrkAjmo

Provedbom projekta ZvrkAjmo želimo omogućiti usklađivanje poslovnog i obiteljskog života kroz prilagođavanje radnog vremena dječjeg vrtića radnom vremenu roditelja.

Naziv projekta : "ZvrkAjmo"
ŠIFRA PROJEKTA : UP.02.2.2.16
Korisnik : Dječji vrtić Zvrk
Partner : Općina Vrpolje
Ukupan iznos : 1.592.040,80 HRK
Iznos EU potpore : 100%

Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Đakova i Vrpolja i to uvođenjem produljenog boravka u 2 objekta DV Zvrk (objekti Đakovo i Vrpolje) koji će se provoditi nakon redovnog radnog vremena tj. od 16.00 do 20.00 sati od ponedjeljka do petka (4 h dnevno) i subotom od 9.00 do 13.00 sati (5 h subotom, vrtić trenutno nema uveden rad subotom) tj. ukupno 25 sati tjedno. Navedeno pridonosi usklađenju poslovnog i obiteljskog života za obitelji u kojima neuzdržavani članovi (roditelji, skrbnici) imaju radno vrijeme nakon 16 sati i subotom. Izradom i provedbom novog programa (glazbeni program) i provedbom programa za darovite i sportskog programa te programa za djecu s posebnim potrebama (svi programi provodit će se u produljenom boravku), unaprijedit će se rad i dostupne usluge DV Zvrk.

Koristi za ciljane skupine (SC 9iv2) su: Neuzdržavani članovi obitelji (roditelji, skrbnici) će moći bolje uskladiti radne obveze i obiteljski život i bit će fleksibilniji na tržištu rada zbog mogućnosti korištenja usluge produljenog boravka, dok će uzdržavani članovi (djeca) dobiti kvalitetniju uslugu predškolskog odgoja. Vrtić ostvaruje trajnu vrijednost kroz unaprjeđenje usluge (edukacije i opremanje) ostvarene projektom. Projekt se provodi u 1 JP(R)S koja je u I. skupini prema indeksu razvijenosti, a obje JLS spadaju u potpomognuta područja.

Projekt je u skladu sa:

  1. Strategija EU 2020- učinkovito ulaganje u obrazovni sustav na svim razinama (predškolske do tercijarne); Promicati nove oblike ravnoteže između posla i privatnog života;
  2. Nac. strategija za prava djece u RH '14-'20., D.1 Unaprijediti rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Cilj 4.2 osiguravanje uvjeta za optimalan rani razvoj djece; D.2 Unaprjeđenje inkluzivnog odg. i obr. djece s teškoćama u razvoju, mjere D.2.1 Osigurati sve uvjete za uključivanje djeteta s teškoćama u razvoju u sustav odg. i obr. i D.2.2 edukacijom stručnjaka u OOS za rad s djecom s teškoćama u razvoju;
  3. Deklaracija UN o pravima OSI, točka 6.–RH se obvezuje prilagoditi obr. sustav potrebama djece s teškoćama;
  4. Nac. program reformi 2017 toč. 4.2.3 unaprjeđenje sustava ranog i predškol. obrazovanja- osiguranje optimalnih uvjeta rada ustanova kroz trajni profesionalni razvoj stručnih suradnika;
  5. PROGRAM VLADE RH 2020–2024, Prioritet 2, Cilj 2.2-Osigurat će se kvalitetan odgoj i obr. od najranije dobi te povećati obuhvat djece u vrtićima, Cilj 2.3-Osigurat će se produljeni rad u još 200 vrtića,...svako će dijete imati pravo koristiti program produženog boravka u vrtiću;
  6. Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH 2014–2020; Prior. cilj 2-osiguravanje uvjeta da od najranije dobi budu omogućene kvalitetne i dostupne usluge za djecu...;
  7. Konvencija o pravima djeteta UN- čl.18 mjere da djeca zaposlenih roditelja mogu uživati zaštitu i skrb ustanova; 8) Europski stup socijalnih prava i Barcelonski ciljevi- uspostavljanje ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada kroz pomirenje poslovnog i obiteljskog života kreirajući adekvatne sustave skrbi za djecu

Preuzmi letak projekta